Παραδοτέα Δράσης Δ2.2

Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης»

Δράση Δ2.2

Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Παραδοτέα :

Παραδοτέο 2.1

Αναβαθµισµένες υπηρεσίες βιβλιοθηκονόµου µε κοινή χρήση εφαρµογών, δικτυακού χώρου καθώς και private messaging αλλά και υπηρεσίες επικοινωνίας πραγµατικού χρόνου (real time).

Παραδοτέο 2.2

Υπηρεσίες   προς   τους   φοιτητές   µε   προσωποποιηµένες  υπηρεσίες   εγγραφής –  Υπηρεσίες   προς   τους   πολίτες   µε  προσωποποιηµένες   υπηρεσίες –  Ενιαίο   περιβάλλον   τις  υπηρεσίες   προστιθέµενης   αξίας