Παραδοτέα Δράσης Δ2.1

Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης»

Δράση Δ2.1

Συµµετοχή στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας ∆ράσης – ∆ηµιουργία Κεντρικής Υποδοµής για την παροχή Ολοκληρωµένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS  – Integrated Library System as Service)

Παραδοτέα

Παραδοτέο 1.1

Παραµετροποίηση για πρόσβαση στο συνεργατικό  ΟΠΣΒ  και έλεγχος λειτουργίας όλων των εφαρµογών και των  υπηρεσιών του ΟΠΣΒ στη βιβλιοθήκη του ιδρύµατός µας.

Παραδοτέο 1.2

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης στο ΟΠΣΒ και στο  συνεργατικό µοντέλο λειτουργίας βιβλιοθηκών

Παραδοτέο 1.3

Μεταφορά, ενοποίηση βιβλιογραφικών δεδοµένων &  καθιερωµένων αρχείων από το τοπικό σύστηµα της  βιβλιοθήκης στο ενιαίο και κεντρικά εγκατεστηµένο  Ο.Π.Σ.Β.& παραµετροποίηση Ο.Π.Σ.Β.

Παραδοτέο 1.4

Μεταφορά των µη βιβλιογραφικών δεδοµένων του τοπικού  Ο.Π.Σ.Β. της βιβλιοθήκης στο ενιαίο και κεντρικά εγκατεστηµένο Ο.Π.Σ.Β

Παραδοτέο 1.5

Καταγραφή και επίλυση δυσλειτουργιών συνεργατικού µοντέλου λειτουργίας βιβλιοθηκών ως υπηρεσίας