Προσωπικό Βιβλιοθήκης

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: libteiwmatgmail.com
Προϊσταμένη Τμήματος
Λάππα Μαρία Βιβλιοθηκονόμος 2461068058, 2461040161-4 εσωτ. 105 mlappaatteiwm.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Γραφείο Δανεισμού
      2461068203,  2461040161-4 εσωτ. 203 danismoswmatgmail.com
Γραφεία Επεξεργασίας υλικού και Διαδανεισμού
Δημοπούλου Δήμητρα Βιβλιοθηκονόμος 2461040161-4 εσωτ. 206 ddimopatteiwm.gr
         
         
         
Γραφεία Δανεισμού και Περιοδικών
Πάτρα Ελένη Βιβλιοθηκονόμος 2461040161-4 εσωτ. 206 elenpatraatteiwm.gr
Γραφεία Δανεισμού και Πληροφοριακής Παιδείας
Ζάχος Βασίλειος Βιβλιοθηκονόμος 2461040161-4 εσωτ.174 vzaxosatteiwm.gr
Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Δικτύωσης
Σαπαλίδης Κώστας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Msc Διασφάλιση Ποιότητας 2461040161-4 εσωτ.174 libteiwmatgmail.com
 
         
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
τηλ. 2467087183,  fax: 2467087063   E-mail: libkasatteiwm.gr
Μπούρτσος Αθανάσιος Βιβλιοθηκονόμος 2467087183 bourtsosatkastoria.teiwm.gr
         
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
τηλ. 2385054667, E-mail: libfloatteiwm.gr
Μελίδου Πελαγία Βιβλιοθηκονόμος 2385054667 melidouatteiwm.gr
Περιβολάρη Μάγδα Βιβλιοθηκονόμος 2385054667 perivolatteiwm.gr